Zgłoszenia

Zgłoś swój patrol przez formularz na stronie 

Zgłoszenia są przyjmowane od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 roku.
Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce “Regulamin”.


W zgłoszeniu należy podać adres email do kontaktu wyłącznie w domenie @zhp.net.pl. Na podany w zgłoszeniu adres email w domenie @zhp.net.pl będą wysyłane informacje organizacyjne.  

Patrol może wybrać opcję samodzielnej rejestracji placówki wypoczynku do kuratorium oświaty. O takim rozwiązaniu należy poinformować drogą mailową komendę rajdu, która może wymagać także przedstawienia potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku do kuratorium. 

Zgłoszenie wypoczynku do kuratorium obejmuje okres od 28 czerwca do 4 lipca 2020 r. 

Patrole – za wyjątkiem jednostek zuchowych – samodzielnie wybierają trasę pierwszego wyboru oraz trasę rezerwową.  Patrole wybierają trasę zgodnie z metodyką, do której wiekowo należy większość członków patrolu.  

Zmiana składu patrolu możliwa jest do 30 kwietnia 2020 r. Po zamknięciu rejestracji zmiana składu patrolu wymaga zgody komendanta Rajdu Odkrywców 2020. W tym celu należy napisać prośbę pocztą elektroniczną na adres e-mail: rajdodkrywcow@zhp.pl. Po uzyskaniu zgody należy niezwłocznie (w ciągu dwóch dni) dosłać dokumenty i dane dodanej osoby. 

Rejestracja patrolu odbywa się w trzech etapach: 

  • etap I – patrol dokonał rejestracji w systemie, podając podstawowe dane patrolu, 
  • etap II (zgłoszenie niepełne) – patrol dokonał rejestracji w systemie, podając podstawowe dane patrolu oraz wypełniając karty członków patrolu w zgłoszeniu internetowym (imię, nazwisko i dodatkowe informacje) oraz dokonał wpłaty dodatkowej składki członkowskiej, 
  • etap III (zgłoszenie pełne) – patrol dokonał rejestracji w systemie, podając podstawowe dane patrolu oraz wypełniając karty członków patrolu w zgłoszeniu internetowym (imię, nazwisko i dodatkowe informacje), dokonał wpłaty dodatkowej składki członkowskiej oraz uzupełnił wszystkie wymagane dokumenty i przesłał je na adres mailowy rajdodkrywcow@zhp.pl. 

Przydzielenie patrolu na trasę odbywa się po zakończeniu etapu II. O przydzieleniu patrolu na trasę decyduje kolejność dokonania zgłoszenia w tym etapie oraz zgodność metodyki wybranej trasy z wiekiem uczestników patrolu. Patrol może zostać zakwalifikowany na trasę rezerwową lub inną, nieokreśloną w wyborze trasę, jeśli: 

  • profil trasy nie zgadza się z pionem metodycznym patrolu, 
  • wybrana trasa jest już zapełniona. 

Po zamknięciu zgłoszeń każdy patrol otrzyma informację o przyjęciu go na wybraną przez siebie trasę lub trasę rezerwową. Gdyby istniały przeszkody w przyjęciu na wybraną trasę patrol zostanie poinformowany o możliwości udziału w innych trasach Rajdu Odkrywców 2020. 

Do 5 maja 2020 r. należy przekazać komendzie rajdu wersję elektroniczną (skany) a do 12 maja 2020 r. wersję papierową poniższych dokumentów: 

– pisemną zgodę komendanta hufca na udział patrolu w rajdzie, 

– kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia wychowawcy, 

– karty kwalifikacyjne członków patrolu, załączniki do kart kwalifikacyjnych oraz warunki uczestnictwa zgodne z wzorem na stronie rajdu, 

– zaświadczenie o niekaralności wychowawców lub oświadczenie w przypadku kandydata zatrudnionego na podstawie przepisów wymagających od niego niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (zaświadczenie z KRK ważne 12 miesięcy od daty jego wydania, oświadczenie aktualne tj. dotyczące wypoczynku, na które zostało złożone). 

Przesyłanie dokumentów musi się odbywać wyłącznie za pomocą kont pocztowych w domenie @zhp.net.pl. 

W/w dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać mailowo po dokonaniu zgłoszenia patrolu, a wersję papierową przesłać na adres Głównej Kwatery ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, z dopiskiem: Rajd Odkrywców 2019. 

Za przyjęty na Rajd Odkrywców uważa się tylko patrol, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki: 
1) w terminie wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia, uzupełniając prawidłową treścią wszystkie wymagane pola, 
2) dokonał wpłaty składki zadaniowej za wszystkich członków patrolu w odpowiedniej wysokości, nie później niż do 5 maja 2020 r., 
3) przekazał komendzie rajdu wymagane dokumenty, 
4) otrzymał drogą elektroniczną od komendy rajdu potwierdzenie przyjęcia na trasę. 

Brak spełnienia któregoś z powyższych warunków jest traktowany jako rezygnacja z udziału w Rajdzie Odkrywców.