Regulamin

1. ORGANIZATOR RAJDU
Organizatorem przedsięwzięcia jest Ruch Programowo-Metodyczny ZHP “Liga Odkrywców” i Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego.

2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego w dniach 2-8 lipca 2019 r. – bez względu na warunki atmosferyczne. Pierwszy i ostatni dzień rajdu to dni transferowo-organizacyjne, między którymi występuje pięć dni wędrówki. Zaleca się przybycie patrolu do miejsca startowego trasy pomiędzy godziną 15.00 a 17.00 dnia 2 lipca, opuszczenie miejsca noclegowego w dniu 8 lipca należy planować do godziny 10.00.

3. UCZESTNICY
W Rajdzie Odkrywców mogą brać udział patrole reprezentujące jednostki podstawowe oraz inne grupy członków organizacji harcerskich i skautowych, a także – po uzyskaniu zgody komendanta rajdu – turyści indywidualni należący do wyżej wymienionych organizacji.

4. SKŁAD PATROLI RAJDOWYCH
Patrol na Rajdzie Odkrywców może liczyć od 8 do 15 osób, w przypadku trasy rowerowej od 3 do 15. Mniejsza lub większa liczba członków patrolu wymaga zgody komendanta rajdu i jest wydawana w szczególnych przypadkach.

W skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jeden opiekun spełniający kwalifikacje określone w art. 92p. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156 z późn. zm.). Opiekun ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu, a także za ewentualne szkody materialne, wyrządzone przez członków patrolu.

W uzasadnionych okolicznościach komendant rajdu może zażądać zapewnienia patrolowi drugiego pełnoletniego opiekuna pod rygorem nieprzyjęcia patrolu na daną trasę.

5. ODPŁATNOŚĆ
Uczestnicy rajdu opłacają z tytułu udziału w imprezie składkę zadaniową w wysokości 119 złotych od osoby.

Opiekunowie i patrolowi opłacają składkę zadaniową na takich samych zasadach, jak pozostali uczestnicy.

Płatność dokonywana jest przelewem na konto w BRE Bank nr 11 1140 1010 0000 5392 2900 1021 Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego ul. Konopnickiej 6 00-491 Warszawa (w rubryce „tytuł wpłaty”: określenie DSCZ RAJD ODKRYWCÓW 2019 + nazwa drużyny)  w ciągu 14 dni od uzupełnienia formularza zgłoszeniowego o dane wszystkich członków patrolu. Patrole zgłoszone po 24 kwietnia 2019 r. dokonują wpłaty do dnia 5 maja 2019 r. Termin 5 maja 2019 r. jest ostatecznym terminem wpłat DSCZ za Rajd Odkrywców 2019.

Kwota wpłacona z tytułu dodatkowej składki zadaniowej nie zostanie zwrócona w przypadku:
– rezygnacji patrolu lub uczestnika z udziału w rajdzie,
– niedopełnienia przez patrol formalności zgłoszeniowych.

6. ZGŁOSZENIA
Elektroniczny formularz zgłoszenia na rajd, znajdujący się na stronie https://rajdodkrywcow.zgloszenia24.pl/, należy wypełnić do 30 kwietnia 2019 roku.

Patrol może wybrać opcję samodzielnej rejestracji placówki wypoczynku do kuratorium oświaty. O takim rozwiązaniu należy poinformować drogą mailową komendę rajdu, która może wymagać także potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku.
Zgłoszenie wypoczynku do kuratorium obejmuje okres od 2 do 8 lipca 2019 roku.
Patrole – za wyjątkiem jednostek zuchowych – samodzielnie wybierają trasę pierwszego wyboru oraz trasę rezerwową. Patrole wybierają trasę zgodnie z metodyką, do której wiekowo należy większość członków patrolu.

Zmiana składu patrolu możliwa jest do 30 kwietnia 2019 r. Po zamknięciu rejestracji zmiana składu patrolu wymaga zgody komendanta Rajdu Odkrywców 2019. Należy o tym powiadomić pocztą elektroniczną na adres e-mail: rajdodkrywcow@zhp.pl. Po uzyskaniu zgody należy niezwłocznie (w ciągu dwóch dni) dosłać dokumenty i dane dodanej osoby.

Rejestracja patrolu odbywa się w trzech etapach:
• etap I – patrol dokonał rejestracji w systemie, podając podstawowe dane patrolu,
• etap II (zgłoszony niepełne) – patrol dokonał rejestracji w systemie, podając podstawowe dane patrolu oraz karty wszystkich członków patrolu w zgłoszeniu internetowym, dokonał wpłaty dodatkowej składki członkowskiej,
• etap III (zgłoszony pełne) – patrol dokonał rejestracji w systemie, podając podstawowe dane patrolu oraz karty wszystkich członków patrolu w zgłoszeniu internetowym, dokonał wpłaty dodatkowej składki członkowskiej oraz uzupełnił zgłoszenie internetowe poprzez załączenie skanów o karty uczestnika wypoczynku MEN wszystkich członków patrolu.

Do terminu zakończenia zgłoszeń (tj. 30 kwietnia 2019 r.) każdy zgłoszony patrol musi osiągnąć etap II. W przypadku niespełnienia wymagań do osiągnięcia etapu II, patrol może zostać skreślony z listy zgłoszeń.

Kwalifikacja patrolu na trasę odbywa się po zakończeniu etapu II. O przydzieleniu patrolu na trasę decyduje kolejność dokonania zgłoszenia w tym etapie oraz zgodność metodyki wybranej trasy z wiekiem uczestników patrolu. Patrol może zostać zakwalifikowany na trasę rezerwową lub inną, nieokreśloną w wyborze trasę, jeśli:
• profil trasy nie zgadza się z pionem metodycznym patrolu,
• wybrana trasa jest już zapełniona.

Po zamknięciu zgłoszeń każdy patrol otrzyma informację o przyjęciu go na wybraną przez siebie trasę lub trasę rezerwową. Gdyby istniały przeszkody w przyjęciu na wybraną trasę patrol zostanie poinformowany o możliwości udziału w innych trasach Rajdu Odkrywców 2019.

Do 15 maja 2019 r. należy przekazać komendzie rajdu wersję elektroniczną (skany) kart uczestników MEN, do 25 maja 2019 r. należy przekazać komendzie rajdu wersję elektroniczną załączników do kart uczestnika HALiZ, a do 1 czerwca 2019 r. wersję papierową poniższych dokumentów:

  • pisemną zgodę komendanta hufca na udział patrolu w rajdzie,
  • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia wychowawcy,
  • karty kwalifikacyjne członków patrolu oraz załączniki do kart kwalifikacyjnych
  • zaświadczenie o niekaralności wychowawców lub oświadczenie w przypadku kandydata zatrudnionego na podstawie przepisów wymagających od niego niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (zaświadczenie z KRK ważne 12 miesięcy od daty jego wydania, oświadczenie aktualne tj. dotyczące wypoczynku, na które zostało złożone).

W/w dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać przez system zgłoszeń po dokonaniu zgłoszenia patrolu, a wersję papierową przesłać na adres Głównej Kwatery ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, z dopiskiem: Rajd Odkrywców 2019.

Za przyjęty na Rajd Odkrywców uważa się tylko patrol, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) w terminie wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia, uzupełniając prawidłową treścią wszystkie wymagane pola,
2) dokonał wpłaty składki zadaniowej za wszystkich członków patrolu w odpowiedniej wysokości, nie później niż do 5 kwietnia 2019 r.,
3) przekazał komendzie rajdu wymagane dokumenty,
4) otrzymał drogą elektroniczną od komendy rajdu potwierdzenie przyjęcia na trasę.
Brak spełnienia któregoś z powyższych warunków jest traktowany jako rezygnacja z udziału w Rajdzie Odkrywców.

7. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA
Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi rajdu:
– nocleg w warunkach turystycznych (w szkołach lub namiotach),
– ubezpieczenie NNW,
– pamiątkową plakietkę rajdową,
– 1 ciepły posiłek każdego pełnego dnia rajdu, czyli od 3 do 7 lipca 2019 r.,
– wrzątek do kolacji i śniadań w miejscach noclegów.

Patrolowi nie przysługują żadne świadczenia za osoby, które zostaną zgłoszone na rajd, ale nie wezmą w nim udziału.

Każdy patrol otrzyma:
– komplet kserokopii map w skali 1:25000 lub 1:50000 (w zależności od marszruty),
– informator rajdowy,
– pakiet materiałów programowych.

Uwaga! Organizatorzy nie gwarantują możliwości skorzystania z pryszniców w każdej szkole oraz nie zapewniają posiłków wg specjalnych diet z wyjątkiem wegetariańskiej.

8. ZAKOŃCZENIE RAJDU
Rajd zakończy się 8 lipca 2019 r. w Łukowie w godzinach porannych. Finał rajdu odbędzie się 7 lipca i potrwa do późnych godzin wieczornych.

9. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK UCZESTNIKA
Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać:
– plecak turystyczny,
– karimatę i śpiwór lub koc,
– wygodne obuwie turystyczne,
– obuwie na zmianę do używania w miejscach noclegów,
– jasne nakrycie głowy,
– prowiant na 6 śniadań i 6 kolacji,
– przybory do spożywania posiłków,
– okrycie przeciwdeszczowe,
– (harcerze) kompletne umundurowanie.

10. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU
Każdy patrol powinien posiadać:
– apteczkę pierwszej pomocy,
– kompas lub busolę,
– proporzec drużyny lub zastępu (patrole harcerskie) lub inny czytelny znak rozpoznawczy (pozostałe patrole),
– co najmniej dwie kamizelki odblaskowe,
– latarkę.

11. INNE INFORMACJE
Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego, postanowień niniejszego regulaminu, zarządzeń porządkowych kierowników i oboźnych tras, zarządzeń porządkowych komendy rajdu a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych.

Następstwem nieprzestrzegania powyższych norm może być wcześniejsze wydalenie uczestnika lub patrolu z rajdu.

Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia tras przed rozpoczęciem rajdu, nieprzyjęcia patrolu na rajd lub nieprzyjęcia na żadną z wybranych tras i zaproponowania mu innej trasy.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.

Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant rajdu ogłasza na stronie internetowej rajdu.

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do komendanta rajdu.

Pobierz dokumenty do wypełnienia