Regulamin

1. ORGANIZATOR RAJDU
Organizatorem przedsięwzięcia jest Ruch Programowo-Metodyczny ZHP “Liga Odkrywców” i Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego.

2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego w dniach 2-8 lipca 2019 r. – bez względu na warunki atmosferyczne. Pierwszy i ostatni dzień rajdu to dni transferowo-organizacyjne, między którymi występuje pięć dni wędrówki. Zaleca się przybycie patrolu do miejsca startowego trasy pomiędzy godziną 15.00 a 17.00 dnia 2 lipca, opuszczenie miejsca noclegowego w dniu 8 lipca należy planować do godziny 10.00.

3. UCZESTNICY
W Rajdzie Odkrywców mogą brać udział patrole reprezentujące jednostki podstawowe oraz inne grupy członków organizacji harcerskich i skautowych, a także – po uzyskaniu zgody komendanta rajdu – turyści indywidualni należący do wyżej wymienionych organizacji.

4. SKŁAD PATROLI RAJDOWYCH
Patrol na Rajdzie Odkrywców może liczyć od 8 do 15 osób, w przypadku trasy rowerowej od 3 do 15. Mniejsza lub większa liczba członków patrolu wymaga zgody komendanta rajdu i jest wydawana w szczególnych przypadkach.

W skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jeden opiekun spełniający kwalifikacje określone w art. 92p. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156 z późn. zm.). Opiekun ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu, a także za ewentualne szkody materialne, wyrządzone przez członków patrolu.

W uzasadnionych okolicznościach komendant rajdu może zażądać zapewnienia patrolowi drugiego pełnoletniego opiekuna pod rygorem nieprzyjęcia patrolu na daną trasę.

5. ODPŁATNOŚĆ
Uczestnicy rajdu opłacają z tytułu udziału w imprezie składkę zadaniową w wysokości 119 złotych od osoby.

Opiekunowie i patrolowi opłacają składkę zadaniową na takich samych zasadach, jak pozostali uczestnicy.

Płatność dokonywana jest przelewem na konto w BRE Bank nr 11 1140 1010 0000 5392 2900 1021 Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego ul. Konopnickiej 6 00-491 Warszawa (w rubryce „tytuł wpłaty”: określenie DSCZ RAJD ODKRYWCÓW 2019 + nazwa drużyny)  w ciągu 14 dni od uzupełnienia formularza zgłoszeniowego o dane wszystkich członków patrolu. Patrole zgłoszone po 24 marca 2019 r. dokonują wpłaty do dnia 5 kwietnia 2019 r.

Kwota wpłacona z tytułu dodatkowej składki zadaniowej nie zostanie zwrócona w przypadku:
– rezygnacji patrolu lub uczestnika z udziału w rajdzie,
– niedopełnienia przez patrol formalności zgłoszeniowych.

6. ZGŁOSZENIA
Elektroniczny formularz zgłoszenia na rajd, znajdujący się na stronie https://rajdodkrywcow.zgloszenia24.pl/, należy wypełnić do 31 marca 2019 roku.

Patrol może wybrać opcję samodzielnej rejestracji placówki wypoczynku do kuratorium oświaty. O takim rozwiązaniu należy poinformować drogą mailową komendę rajdu, która może wymagać także potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku.

Zgłoszenie wypoczynku do kuratorium obejmuje okres od 2 do 8 lipca 2019 roku.

Patrole – za wyjątkiem jednostek zuchowych – samodzielnie wybierają trasę pierwszego wyboru oraz trasę rezerwową. Patrole wybierają trasę zgodnie z metodyką, do której wiekowo należy większość członków patrolu.

Zmiana składu patrolu możliwa jest do 31 marca 2019 r. Po zamknięciu rejestracji zmiana składu patrolu wymaga zgody komendanta Rajdu Odkrywców 2019. Należy o tym powiadomić pocztą elektroniczną na adres e-mail: rajdodkrywcow@zhp.pl. Po uzyskaniu zgody należy niezwłocznie (w ciągu dwóch dni) dosłać dokumenty i dane dodanej osoby.

Rejestracja patrolu odbywa się w trzech etapach:

• etap I – patrol dokonał rejestracji w systemie, podając podstawowe dane patrolu,
• etap II (zgłoszony niepełne) – patrol dokonał rejestracji w systemie, podając podstawowe dane patrolu oraz karty wszystkich członków patrolu, dokonał wpłaty dodatkowej składki członkowskiej,
• etap III (zgłoszony pełne) – patrol dokonał rejestracji w systemie, podając podstawowe dane patrolu oraz karty wszystkich członków patrolu, dokonał wpłaty dodatkowej składki członkowskiej oraz uzupełnił zgłoszenie o wszystkie wymagane dokumenty.

Kwalifikacja patrolu na trasę odbywa się po zakończeniu etapu II. O przydzieleniu patrolu na trasę decyduje kolejność dokonania zgłoszenia w tym etapie oraz zgodność metodyki wybranej trasy z wiekiem uczestników patrolu. Patrol może zostać zakwalifikowany na trasę rezerwową lub inną, nieokreśloną w wyborze trasę, jeśli:

     • profil trasy nie zgadza się z pionem metodycznym patrolu,
     • wybrana trasa jest już zapełniona.

Po zamknięciu zgłoszeń każdy patrol otrzyma informację o przyjęciu go na wybraną przez siebie trasę lub trasę rezerwową. Gdyby istniały przeszkody w przyjęciu na wybraną trasę patrol zostanie poinformowany o możliwości udziału w innych trasach Rajdu Odkrywców 2019.
Do 5 kwietnia 2019 r. należy przekazać komendzie rajdu wersję elektroniczną (skany) a do 12 kwietnia 2019 r. wersję papierową poniższych dokumentów:

– pisemną zgodę komendanta hufca na udział patrolu w rajdzie,
– kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia wychowawcy,
– karty kwalifikacyjne członków patrolu, załączniki do kart kwalifikacyjnych oraz warunki uczestnictwa zgodne z wzorem na stronie rajdu,
– zaświadczenie o niekaralności wychowawców lub oświadczenie w przypadku kandydata zatrudnionego na podstawie przepisów wymagających od niego niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (zaświadczenie z KRK ważne 12 miesięcy od daty jego wydania, oświadczenie aktualne tj. dotyczące wypoczynku, na które zostało złożone).

W/w dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać przez system zgłoszeń po dokonaniu zgłoszenia patrolu, a wersję papierową przesłać na adres Głównej Kwatery ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, z dopiskiem: Rajd Odkrywców 2019.

Za przyjęty na Rajd Odkrywców uważa się tylko patrol, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) w terminie wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia, uzupełniając prawidłową treścią wszystkie wymagane pola,
2) dokonał wpłaty składki zadaniowej za wszystkich członków patrolu w odpowiedniej wysokości, nie później niż do 5 kwietnia 2019 r.,
3) przekazał komendzie rajdu wymagane dokumenty, 4) otrzymał drogą elektroniczną od komendy rajdu potwierdzenie przyjęcia na trasę.

Brak spełnienia któregoś z powyższych warunków jest traktowany jako rezygnacja z udziału w Rajdzie Odkrywców.

7. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA
Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi rajdu:
– nocleg w warunkach turystycznych (w szkołach lub namiotach),
– ubezpieczenie NNW,
– pamiątkową plakietkę rajdową,
– 1 ciepły posiłek każdego pełnego dnia rajdu, czyli od 3 do 7 lipca 2019 r.,
– wrzątek do kolacji i śniadań w miejscach noclegów.

Patrolowi nie przysługują żadne świadczenia za osoby, które zostaną zgłoszone na rajd, ale nie wezmą w nim udziału.

Każdy patrol otrzyma:
– komplet kserokopii map w skali 1:25000 lub 1:50000 (w zależności od marszruty),
– informator rajdowy,
– pakiet materiałów programowych.

Uwaga! Organizatorzy nie gwarantują możliwości skorzystania z pryszniców w każdej szkole oraz nie zapewniają posiłków wg specjalnych diet z wyjątkiem wegetariańskiej.

8. ZAKOŃCZENIE RAJDU
Rajd zakończy się 8 lipca 2019 r. w Radzyniu Podlaskim w godzinach porannych. Finał rajdu odbędzie się 7 lipca i potrwa do późnych godzin wieczornych.

9. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK UCZESTNIKA
Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać:
– plecak turystyczny,
– karimatę i śpiwór lub koc,
– wygodne obuwie turystyczne,
– obuwie na zmianę do używania w miejscach noclegów,
– jasne nakrycie głowy,
– prowiant na 6 śniadań i 6 kolacji,
– przybory do spożywania posiłków,
– okrycie przeciwdeszczowe,
– (harcerze) kompletne umundurowanie.

10. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU
Każdy patrol powinien posiadać:
– apteczkę pierwszej pomocy,
– kompas lub busolę,
– proporzec drużyny lub zastępu (patrole harcerskie) lub inny czytelny znak rozpoznawczy (pozostałe patrole),
– co najmniej dwie kamizelki odblaskowe,
– latarkę.

11. INNE INFORMACJE
Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego, postanowień niniejszego regulaminu, zarządzeń porządkowych kierowników i oboźnych tras, zarządzeń porządkowych komendy rajdu a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych.

Następstwem nieprzestrzegania powyższych norm może być wcześniejsze wydalenie uczestnika lub patrolu z rajdu.

Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia tras przed rozpoczęciem rajdu, nieprzyjęcia patrolu na rajd lub nieprzyjęcia na żadną z wybranych tras i zaproponowania mu innej trasy.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.

Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant rajdu ogłasza na stronie internetowej rajdu.

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do komendanta rajdu.