9 września 2015

Zgłoszenia i wpłaty

  • ODPŁATNOŚĆ

Uczestnicy rajdu opłacają z tytułu udziału w imprezie składkę zadaniową w wysokości 119  złotych od osoby.Opiekunowie i szefowie patroli opłacają składkę zadaniową na takich samych zasadach, jak pozostali uczestnicy.Płatność dokonywana jest przelewem na konto w BRE Bank nr 11 1140 1010 0000 5392 2900 1021 Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego ul. Konopnickiej 6 00-491 Warszawa (w rubryce „tytuł wpłaty”: określenie RAJD ODKRYWCÓW + nazwa patrolu) w ciągu 14 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia patrolu. Patrole zgłoszone po 24 maja 2018 r. dokonują wpłaty do dnia 7 czerwca 2018 r.Kwota wpłacona z tytułu dodatkowej składki zadaniowej nie zostanie zwrócona w przypadku:
– rezygnacji patrolu lub uczestnika z udziału w rajdzie,
– niedopełnienia przez patrol formalności zgłoszeniowych.

  •  ZGŁOSZENIA

Elektroniczny formularz zgłoszenia na rajd należy wypełnić do 31 maja 2018 r.Patrol może wybrać opcję samodzielnej rejestracji placówki wypoczynku do kuratorium oświaty.Patrole – za wyjątkiem jednostek zuchowych – samodzielnie wybierają trasę pierwszego wyboru oraz trasę rezerwową.  Patrole zuchowe mogą wybrać wyłącznie trasę zuchową. Przy wyborze trasy należy się w kierować metodyką, do której wiekowo należy większość członków patrolu.Zmiana składu patrolu możliwa jest do 31 maja 2018 r. Po zamknięciu rejestracji zmiana składu patrolu wymaga zgody komendanta Rajdu Odkrywców 2018. Należy o tym powiadomić pocztą elektroniczną na adres e-mail: rajdodkrywcow@zhp.pl. Po uzyskaniu zgody należy dosłać kartę kwalifikacyjną dodanej osoby.

Po zamknięciu zgłoszeń każdy patrol otrzyma informację o przyjęciu go na wybraną przez siebie trasę lub trasę rezerwową. Gdyby istniały przeszkody w przyjęciu na wybraną trasę patrol zostanie poinformowany o możliwości udziału w innych trasach Rajdu Odkrywców 2018.

Do 5 czerwca 2018 r. należy przekazać komendzie rajdu wersję elektroniczną (skany) a do 12 czerwca 2018 r. wersję papierową poniższych dokumentów:

– pisemną zgodę komendanta hufca na udział patrolu w rajdzie,

– kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia wychowawcy,

– karty kwalifikacyjne niepełnoletnich członków patrolu zgodne z wzorem na stronie rajdu,

– zaświadczenie o niekaralności wychowawców,

– kopię zaświadczenia o zarejestrowaniu placówki wypoczynku w kuratorium oświaty w przypadku patroli, które samodzielnie rejestrują placówkę wypoczynku.
W/w dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: rajdodkrywcow@zhp.pl a wersję papierową na adres Głównej Kwatery ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa z dopiskiem: Rajd Odkrywców 2018.

Za przyjęty na Rajd Odkrywców uważa się tylko patrol, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) w terminie wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia, uzupełniając prawidłową treścią wszystkie wymagane pola,
2) dokonał wpłaty składki zadaniowej za wszystkich członków patrolu w odpowiedniej wysokości, nie później niż do 7 czerwca 2018 r.,
3) przekazał komendzie rajdu wymagane dokumenty,
4) otrzymał drogą elektroniczną od komendy rajdu potwierdzenie przyjęcia na trasę.

 

(Pobierz krótką instrukcję zgłaszania patrolu)

  ZGŁOŚ SWÓJ PATROL TUTAJ