1. ORGANIZATOR RAJDU

Organizatorem przedsięwzięcia jest Ruch Programowo-Metodyczny ZHP “Liga Odkrywców” i Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego. Współorganizatorem jest Chorągiew Gdańska ZHP.

2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

Rajd odbędzie się na terenie województwa pomorskiego w dniach 1-5 sierpnia 2018 r. – bez względu na warunki atmosferyczne. Istnieje możliwość skorzystania z przednoclegu w miejscowościach startowych oraz noclegu w Pucku lub okolicach po finale rajdu – po zaznaczeniu opcji w formularzu zgłoszeniowym.

3. UCZESTNICY

W Rajdzie Odkrywców mogą brać udział patrole reprezentujące:
– jednostki podstawowe oraz inne grupy członków wszystkich organizacji harcerskich i skautowych,
– szkoły, szkolne kluby, koła zainteresowań i inne zespoły,
– parafie i grupy parafialne,
– koła PTTK, kluby turystyczne,
– inne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
– rodziny,
– a także – po uzyskaniu zgody komendanta rajdu – turyści indywidualni.

4. SKŁAD PATROLI RAJDOWYCH

Patrol na Rajdzie Odkrywców może liczyć od 8 do 15 osób, w przypadku trasy rowerowej od 3 do 15.

W skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jeden opiekun spełniający kwalifikacje określone w art. 92p. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156 z późn. zm.). Opiekun ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu, a także za ewentualne szkody materialne, wyrządzone przez członków patrolu.

W uzasadnionych okolicznościach komendant rajdu może zażądać zapewnienia patrolowi drugiego pełnoletniego opiekuna pod rygorem nieprzyjęcia patrolu na daną trasę.

5. ODPŁATNOŚĆ

Uczestnicy rajdu opłacają z tytułu udziału w imprezie składkę zadaniową w wysokości 119  złotych od osoby.

Opiekunowie i szefowie patroli opłacają składkę zadaniową na takich samych zasadach, jak pozostali uczestnicy.

Płatność dokonywana jest przelewem na konto w BRE Bank nr 11 1140 1010 0000 5392 2900 1021 Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego ul. Konopnickiej 6 00-491 Warszawa (w rubryce „tytuł wpłaty”: określenie DSCZ RAJD ODKRYWCÓW 2018 + nazwa patrolu) w ciągu 14 dni od uzupełnienia formularza zgłoszeniowego o dane wszystkich członków patrolu. Patrole zgłoszone po 24 maja 2018 r. dokonują wpłaty do dnia 7 czerwca 2018 r.

Kwota wpłacona z tytułu dodatkowej składki zadaniowej nie zostanie zwrócona w przypadku:
– rezygnacji patrolu lub uczestnika z udziału w rajdzie,
– niedopełnienia przez patrol formalności zgłoszeniowych.

6. ZGŁOSZENIA

Elektroniczny formularz zgłoszenia na rajd, znajdujący się na stronie https://rajdodkrywcow.zgloszenia24.pl/, należy wypełnić do 31 maja 2018 r.

Patrol może wybrać opcję samodzielnej rejestracji placówki wypoczynku do kuratorium oświaty. O takim rozwiązaniu należy poinformować komendę rajdu drogą mailową.
Zgłoszenie wypoczynku do kuratorium obejmuje okres od 31 lipca do 6 sierpnia 2018 r., czyli również przednocleg i dzień po finale rajdu.

Patrole – za wyjątkiem jednostek zuchowych – samodzielnie wybierają trasę pierwszego wyboru oraz trasę rezerwową.  Patrole zuchowe mogą wybrać wyłącznie trasę zuchową. Przy wyborze trasy należy się w kierować metodyką, do której wiekowo należy większość członków patrolu.

Zmiana składu patrolu możliwa jest do 31 maja 2018 r. Po zamknięciu rejestracji zmiana składu patrolu wymaga zgody komendanta Rajdu Odkrywców 2018. Należy o tym powiadomić pocztą elektroniczną na adres e-mail: rajdodkrywcow@zhp.pl. Po uzyskaniu zgody należy dosłać kartę kwalifikacyjną dodanej osoby.

Po zamknięciu zgłoszeń każdy patrol otrzyma informację o przyjęciu go na wybraną przez siebie trasę lub trasę rezerwową. Gdyby istniały przeszkody w przyjęciu na wybraną trasę patrol zostanie poinformowany o możliwości udziału w innych trasach Rajdu Odkrywców 2018.

Do 5 czerwca 2018 r. należy przekazać komendzie rajdu wersję elektroniczną (skany)  a do 12 czerwca 2018 r. wersję papierową poniższych dokumentów:

– pisemną zgodę komendanta hufca na udział patrolu w rajdzie,

– kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia wychowawcy,

– karty kwalifikacyjne niepełnoletnich członków patrolu zgodne z wzorem na stronie rajdu,

– zaświadczenie o niekaralności wychowawców  lub oświadczenie w przypadku kandydata zatrudnionego na podstawie przepisów wymagających od niego niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (zaświadczenie z KRK ważne 12 miesięcy od daty jego wydania, oświadczenie aktualne tj. dotyczące wypoczynku, na które zostało złożone).

 

W/w dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać przez system zgłoszeń po dokonaniu zgłoszenia patrolu,  a wersję papierową przesłać na adres Głównej Kwatery ZHP, ul. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, z dopiskiem: Rajd Odkrywców 2018.

Za przyjęty na Rajd Odkrywców uważa się tylko patrol, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) w terminie wypełnił elektroniczny formularz zgłoszenia, uzupełniając prawidłową treścią wszystkie wymagane pola,
2) dokonał wpłaty składki zadaniowej za wszystkich członków patrolu w odpowiedniej wysokości, nie później niż do 7 czerwca 2018 r.,
3) przekazał komendzie rajdu wymagane dokumenty,
4) otrzymał drogą elektroniczną od komendy rajdu potwierdzenie przyjęcia na trasę.

7. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi rajdu:
– nocleg w warunkach turystycznych (w szkołach),
– ubezpieczenie NNW,
– pamiątkową plakietkę rajdową,
– 1 ciepły posiłek każdego dnia rajdu, począwszy od 1 sierpnia 2018 r. do 5 sierpnia 2018 r.,
– wrzątek do kolacji i śniadań w miejscach noclegów.

Patrolowi nie przysługują żadne świadczenia za osoby, które zostaną zgłoszone na rajd, ale nie wezmą w nim udziału.

Każdy patrol otrzyma:
– komplet kserokopii map w skali 1:25000 lub 1:50000 (w zależności od marszruty),
– informator rajdowy,
– pakiet materiałów programowych.

Uwaga! Organizatorzy nie gwarantują możliwości skorzystania z pryszniców w każdej szkole oraz nie zapewniają posiłków wg specjalnych diet (w tym diety wegetariańskiej).

8. ZAKOŃCZENIE RAJDU

Rajd zakończy się 5 sierpnia 2018 r. w Pucku w godzinach wieczornych. Zainteresowane patrole mogą skorzystać z noclegu w jednej ze szkół w Pucku bądź okolicach.

9. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK UCZESTNIKA

Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać:

 1. plecak turystyczny,
 2. karimatę i śpiwór lub koc,
 3. wygodne obuwie turystyczne,
 4. obuwie na zmianę do używania w miejscach noclegów,
 5. jasne nakrycie głowy,
 6. prowiant na 5 śniadań i 5 kolacji,
 7. przybory do spożywania posiłków,
 8. okrycie przeciwdeszczowe,
 9. (harcerze) kompletne umundurowanie.

10. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU

Każdy patrol powinien posiadać:

 1. apteczkę pierwszej pomocy,
 2. kompas lub busolę,
 3. proporzec drużyny lub zastępu (patrole harcerskie) lub inny czytelny znak rozpoznawczy (pozostałe patrole),
 4. co najmniej dwie kamizelki odblaskowe,
 5. latarkę.

 

11. INNE INFORMACJE

Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego, postanowień niniejszego regulaminu, zarządzeń porządkowych kierowników i oboźnych tras, zarządzeń porządkowych komendy rajdu a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych.

Następstwem nieprzestrzegania powyższych norm może być wcześniejsze wydalenie uczestnika lub patrolu z rajdu.

Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach zastrzegają sobie możliwość rezygnacji
z przeprowadzenia tras przed rozpoczęciem rajdu, nieprzyjęcia patrolu na rajd lub nieprzyjęcia na żadną z wybranych tras i zaproponowania mu innej trasy.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.

Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant rajdu ogłasza na stronie internetowej rajdu.

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do komendanta rajdu.